Dream

photomontage, gelatin silver print 5"x7"

previous | next